Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu „ Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2021r

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: 

http://niepełnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogłoszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej-edycja-2001.