page-header

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gops.wietrzychowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Dane teleadresowe jednostki:

KONTAKT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
33-270 Wietrzychowice 19
tel. 14 6418 150
fax. 14 6418 150
e-mail: gops@wietrzychowice.pl
Adres strony www: https://gops.wietrzychowice.pl

KIEROWNIK
Dorota Czarna

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
  • Mapy (wykluczone z dostępności)
  • większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją.

 

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami)
  • opcja podkreślenia wszystkich linków
  • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem
  • opcją włączenia wyświetlania kolorów w trybie Negatyw

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Kamysz-Wietecha
e-mail: gops@wietrzychowice.pl
Telefon: 146418150

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

GOPS w Wietrzychowicach zajmuje 3 pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach, Wietrzychowice 19. Pokoje te mają numery 7, 7a i 7b i są zlokalizowane na prawo do głównego wejścia do budynku, od strony północnej. Do budynku prowadzi też drugie wejście z drzwiami rozsuwanymi od strony zachodniej i wtedy do pomieszczeń GOPS należy się kierować w stronę lewą.

Back to top of page