Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w
życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji
prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy
domowej w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się
rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z
członków Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a
podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji,
oświaty,
ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych,
kuratorów sądowych
czasami również:
prokuratorów,
przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół
może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są
to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również
kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.

REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” WYKONYWANA PRZEZ
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY/GRUPĘ ROBOCZĄ

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU/GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROCEDURY:

 1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
  rodzinie;
 2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje
  przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
 3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na
  spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
 4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
  dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych.
 5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROCEDURY:

 • na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 • indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny, może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
 • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 • formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,
 • zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza podejmują decyzję, jak będą składane systematyczne wizyty funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Comments are closed.