page-header

Świadczona pomoc

Pomoc dla seniorów

Program „Wspieraj seniora”, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Klub Seniora „Senior +” – zapewniał będzie minimum 5-godzinną ofertę usług co najmniej 2 razy w tygodniu.

Dowiedz się więcej
Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Świadczenia z pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Dowiedz się więcej
przemoc w rodzinie zdjecie kobiety

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie ich godności, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a
także wywołujące cierpienia i krzywdy u osób dotkniętych przemocą.

Dowiedz się więcej
Designed by rawpixel.com / Freepik"

Wspieranie rodziny

ASYSTENT RODZINY
Zadania realizowane w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dowiedz się więcej
Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  |  Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne  |  Świadczenie rodzicielskie
Wyprawka dla malucha  |  Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek rodzinny  |

Dowiedz się więcej
Ludzie zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com

Świadczenia wychowawcze

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę w kwocie 500 złotych miesięcznie
na każde dziecko. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej
Miłość zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na warunkach określonych
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 808).

Dowiedz się więcej
Szkoła zdjęcie utworzone przez master1305 - pl.freepik.com

Program Dobry Start

Rządowy program "Dobry start" ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Dz. U. z 2018 r. poz. 1061; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1343.

Dowiedz się więcej
Kochanie zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com

Ustawa Za życiem

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w
ciąży i ich rodzin „Za życiem”. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.). W przypadku
urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną
chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w
wysokości 4000 zł.

Dowiedz się więcej
Jedzenie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
2014 - 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Dowiedz się więcej

Pomoc państwa

Programy realizowane ze środków budżetu państwa.

Dowiedz się więcej
Back to top of page