page-header

Świadczona pomoc

Pomoc dla seniorów

Program „Wspieraj seniora”, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Klub Seniora „Senior +” – zapewniał będzie minimum 5-godzinną ofertę usług co najmniej 2 razy w tygodniu.

Dowiedz się więcej
Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Świadczenia z pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Dowiedz się więcej
przemoc w rodzinie zdjecie kobiety

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie ich godności, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a
także wywołujące cierpienia i krzywdy u osób dotkniętych przemocą.

Dowiedz się więcej
Designed by rawpixel.com / Freepik"

Wspieranie rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

ASYSTENT RODZINY
Zadania realizowane w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dowiedz się więcej
Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  |  Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne  |  Świadczenie rodzicielskie
Wyprawka dla malucha  |  Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek rodzinny  |

Dowiedz się więcej
Ludzie zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com

Świadczenia wychowawcze

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę w kwocie 500 złotych miesięcznie
na każde dziecko. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej
Miłość zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na warunkach określonych
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 808).

Dowiedz się więcej
Szkoła zdjęcie utworzone przez master1305 - pl.freepik.com

Program Dobry Start

Rządowy program "Dobry start" ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Dz. U. z 2018 r. poz. 1061; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1343.

Dowiedz się więcej
Kochanie zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com

Ustawa Za życiem

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w
ciąży i ich rodzin „Za życiem”. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.). W przypadku
urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną
chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w
wysokości 4000 zł.

Dowiedz się więcej
Jedzenie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
2014 - 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Dowiedz się więcej

Pomoc państwa

Programy realizowane ze środków budżetu państwa.

Dowiedz się więcej
Back to top of page