page-header
Dowiedz się więcej na temat działalności oraz poznaj pracowników Ośrodka

Poznaj nas

GOPS w Wietrzychowicach

gops wietrzychowice budynek z zewnątrz
Informacje o jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Wietrzychowice. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Wietrzychowicach, adres; 33-270 Wietrzychowice 19. Działalność Ośrodka obejmuje obszar Gminy Wietrzychowice.

gops wietrzychowice plakietka kierownika

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, sprawuje Wojewoda. Na czele Ośrodka stoi Kierownik. Obsługę finansową sprawuje Główny księgowy Ośrodka.

Nasz zespół

Najważniejsze informacje

Jesteśmy po to, żeby pomóc

Dorota Czarna
Kierownik

Kierownik koordynuje pracą ośrodka i sprawuje nadzór nad jednostką. Wydaje decyzje administracyjne z zakresu realizowanych ustaw. Dokonuje bieżącej kontroli stanu środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka i opracowuje projekty planu finansowego. Wydaje zarządzenia regulujące wewnętrzną organizację Ośrodka, a w szczególności tryb i zakres działania, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę finansową i zasady kontroli wewnętrznej.

Barbara Kamysz Wietecha
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka. Realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o karcie dużej rodziny, koordynowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, realizacja zadań dotyczących wspierania rodzin, koordynowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu "Senior+".

Danuta Marek
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka. Realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o karcie dużej rodziny, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin.

CUW
PRACOWNICY CUW

Centrum Usług Wspólnych odpowiada za całokształt prac związanych z administracją i gospodarką finansową Ośrodka.

Anna Miroszka

Realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem’’, w zakresie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, ustawy o dodatku osłonowym, ustawy ,, Prawo ochrony środowiska”.

Back to top of page