Programy realizowane ze środków budżetu państwa

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\znaki_strona_www.png

Skarb państwa- Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Wietrzychowice na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2021.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 32 804 zł ( trzydzieści dwa tysiące osiemset cztery złote)

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowaniu zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o  których mowa w ustawie o pomocy społecznej min;  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,  dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zadań o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3-8 ustawy o pomocy społecznej.