Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym  źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Uzyskanie dodatku węglowego jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a  ust.1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz.U. z 2022 r. poz.438 ze zm.).

Dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.pobierz
KLAUZULA INFORMACYJNAczytaj

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski o wypłatę dodatku  węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2020 r.poz.344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

DRUKI WNIOSKÓW SĄ DOSTĘPNE w siedzibie URZĘDU  GMINY WIETRZYCHOWICE pokój NR1
lub
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIETRZYCHOWICACH
w godzinach pracy Urzędu

W GOPS w Wietrzychowicach można uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 14 6418150

Ustawa o dodatku węglowym – czytaj