Wojewoda Małopolski przyznał środki  finansowe Gminie Wietrzychowice na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacje programów w roku 2023.

Nazwa programu –program ,, Korpus Wsparcia Seniorów”

Nazwa zadania – dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,, opieki na odległość” ( Moduł  II)

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych),  w tym kwota dofinansowania :
2.740,00 zł ( słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych) Środki przeznacza się na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,, opieki na odległość’’ mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkana osób starszych (Moduł II)