Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prowadzi do dnia 13 listopada 2023r. nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się  ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie  czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Więcej informacji na temat programu na https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488, nabor-wnioskow-wramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.