Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dzieci terenu Gminy Wietrzychowice mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole i w przedszkolu przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 900,00 zł, ponadto występuje jedna z niżej wymienionych przesłanek.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 Ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  1. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. (uchylony)
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wnioski o dożywianie dzieci można składać w siedzibie GOPS Wietrzychowice u pracowników socjalnych w pokoju 7A.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek emerytury, renty, dokumenty potwierdzające powierzchnię gospodarstwa rolnego itp. oraz dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie (np. orzeczenie o niepełnosprawności zaświadczenie o stanie zdrowia itp.)

Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie, która za pomocą własnych starań nie jest w stanie zapewnić go dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej.

Aby uzyskać pomoc w tej formie  po złożeniu wniosku wraz załącznikami pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z wnioskodawcą/rodziną w celu ustalenia aktualnej sytuacji materialno-bytowej rodziny.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia wymaganych wymogów.