Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi:

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

Kryterium dla osoby w rodzinie – 600 zł,

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 345 zł,

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł.