Gmina Wietrzychowice w roku 2023 przystąpiła do realizacji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II, który ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Modułu II był już realizowany w roku 2022, w ramach którego zostały zakupione „opaski bezpieczeństwa” oraz sfinansowany koszt abonamentu użytkowania. Łączny koszt programu w roku 2022 wynosił 19 300 zł.

Źródło finansowania – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja programu w roku 2023 polega na zakupieniu obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Koszt realizacji zadania w roku 2023 planuje się na kwotę 5 900 zł.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.