Skarb Państwa- Wojewoda Małopolski przyznał środki  finansowe Gminie Wietrzychowice na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2023.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 44.273 zł (słownie:  czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote), w tym kwotę:

  1. 28.429 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych)

–  na dofinansowaniu zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o  których mowa w ustawie o pomocy społecznej min;  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,  dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zadań o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3-8 ustawy o pomocy społecznej.

2) 15.844 zł ( słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote) –  na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022. Celem dotacji jest; realizacja  projektów socjalnych mających na celu: wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych, realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy ( np.  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa), podniesienie jakości działalności ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, szkoleń, podniesienie jakości usług świadczonych przez OPS, realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.