Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie w okresie od stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art.17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania: 11.556,48 zł

Wartość dofinansowania: 9.245,00 zł