Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokosci 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie w okresie od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art.17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania: 2.970,35 zł

Wartość dofinansowania: 2.376,00 zł