Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2023 może być przyznane osobom spełniającym warunki oraz kryterium do otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 1 552,00 zł, a w przypadku rodziny 1.200,00 zł na podstawie Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zmienionej uchwałą Nr XLVIII/389/2023 Rady Gminy Wietrzychowice  dnia 24 stycznia 2023 r.

Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 może być przyznane osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1.552,00 zł, a w przypadku rodziny – 1.200,00 zł na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, zmienionej uchwałą nr XLVIII/388/2023 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 stycznia 2023 r. Gmina Wietrzychowice na realizację Rządowego Programu na 2023 rok uzyskała dotację w wysokości 16.992,00 zł. Całkowity koszt programu na rok 2023 wynosi 46.992,00 zł.