INFORMACJA

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w Krakowie prowadzi swoją działalność Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Os. Krakowiaków 46
31-946 Kraków

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie jest placówka zapewniającą bezpłatną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym pomoc w formie schronienia osobom, które nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania ze względu na przemoc w rodzinie.

Do SOW mogą zgłaszać się osoby doświadczające przemocy w rodzinie z terenu całego kraju.
W SOW udzielana jest pomoc w formie ambulatoryjnej oraz poprzez zapewnienie całodobowego
schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w tym dzieciom pozostającym pod opieką tej osoby.
W celu przyjęcia do ośrodka nie jest wymagane skierowanie ani decyzja administracyjna.
Pomoc jest udzielana bez względu na dochód posiadany przez osobę chcącą skorzystać z pomocy w SOW.

SOW świadczy specjalistyczna pomoc w zakresie: poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, medycznego w niezbędnym zakresie. Prowadzona jest również grupa wsparcia.

Przyjęcia osób doświadczających przemocy w rodzinie odbywają się całodobowo.

Kontakt:

tel. 12 425 81 70
oodp.krakowiakow@caritas.pl
sowkrakowiakow.pl