Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi:

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo

• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w :
 1. miejscu  zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, 
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/ powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego:
 1. ośrodku wsparcia,
 2.  ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. Innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach do 20 października 2021 r